Stønader

I Norge har vi lang tradisjon for at velferdsstaten kan trå støttende til.

 

Ved dødsfall er følgende to offentlige ytelser spesielt aktuelle; gravferdsstønad og stønad til båretransport.

 

I samtalen med oss informerer vi om stønadsordningene. Er det grunnlag og ønske om å søke, vil vi så langt det er mulig hjelpe med fremskaffelse av nødvendig dokumentasjon og selve søknadsprosessen.

NAV

Her følger en kort oversikt med informasjon om offentlige stønader vi kan undersøke muligheten for å søke om. Er det søknadsgrunnlag og ønskelig ordner vi det praktiske i forhold til NAV.

 

For å søke må avdøde vært medlem av folketrygden.

Gravferdsstønad

Etter mangeårig eksistens er Gravferdsstønad velkjent for mange. Historisk var dette en allmenn tilskuddsordning på kr. 4.000,- i forbindelse med dødsfall. Fra 1. januar 2003 ble den generelle ordningen erstattet av en behovsprøvd stønad.

 

Fra 1. januar 2014 ble maksimal gravferdsstønad satt til kr. 22.723,-. Stønaden beregnes ved å summere faktiske og nødvendige gravferdskostnader, og deretter trekke fra avdødes eventuelle formue og tjenestepensjonsutbetaling måneden etter dødsfallet. Tilsvarende fratrekk blir det og for eventuelle forsikringsbeløp og lignende som utbetales pga dødsfallet.

 

Vi tar ansvar for søknadsprosessen og så langt som mulig bidra til fremskaffelse av nødvendig dokumentasjon.

 

Du kan finne ytterligere informasjon hos NAV.

Båretransport

Er det over 20 kilometer transportavstand fra dødssted til avdødes nærmeste gravplass eller krematorium, er det grunnlag for å søke om stønad til båretransport. Nærmeste gravplass defineres av avdødes bostedsadresse i Folkeregisteret.

 

Pårørende betaler kun egenandel dersom stønad til båretransport innvilges. Siden 2014 er egenandelen kr. 2.272,-.

 

Koba Christensen kan undersøke om det er grunnlag for å søke. Vi kan samle nødvendig dokumentasjon og ta oss av søknadsprosessen.

 

Stønad til båretransport er en ordning for dødsfall i Norge som ikke skyldes yrkesskade.

 

Ved dødsfall i utlandet gjelder egne regler. Koba Christensen har vi lang erfaring med dødsfall i utlandet. Vi ordner nødvendig dokumentasjon og ivaretar søknadsprosessen.

 

Du kan finne ytterligere informasjon hos NAV.

Skatteetaten

Her følger litt generell informasjon om hvordan man skal forholde seg i forhold til Skatteetaten i tiden etter et dødsfall.

Selvangivelse for avdøde

Selvangivelsen til avdøde personer må hentes på skattekontoret. Skifteattest med fullmakt må vises for å få ut selvangivelsen.

 

Det kan være anledning til å be om forhåndsligning av dødsbo. Dette gjøres på skjema RF-1040. Samme skjema kan og hentes på skattekontoret.

 

Arveavgiften er fjernet fra og med 2014. Det betyr at du IKKE skal sende inn arve- eller gavemelding for arv eller gave du har fått i 2014 eller senere.

 

Du skal likevel melde inn arv hvis den du arver fra døde i 2013 eller tidligere. Du skal også melde inn gave hvis gaven ble gitt i 2013.

Adresse: Dreggsallmenningen 36, 5003 Bergen

Telefon: 55 30 08 00

Epost: post@koba.no

Medlem av:

Copyright 2018 Koba Christensen AS | Alle rettigheter reservert