Gravsted

De aller fleste ønsker å ha et gravsted de kan gå til for å minnes og ære de man er glad i. Dette kan være enten en kistegrav eller en urnegrav. Alle i Norge har krav på en grav, uavhengig av trosretning.

Hvordan tildeling av gravsted foregår

Alle med bostedsadresse i Bergen kan fritt velge hvilken gravplass de ønsker å benytte i kommunen. Om grav i annen kommune er ønskelig, må det søkes spesielt. Det kan vi ordne.

 

Er kiste- eller urnegrav etablert, kan den fritt benyttes til urnenedsettelse så fremt ansvarlig for graven aksepterer dette. Eksisterende kistegraver kan som hovedregel benyttes til kister hvis graven er over 25 år eller opprinnelig bestilt som festegrav.

 

Mangel på areal gjør at enkelte gravplasser i Bergen er forbeholdt avdøde som sokner til gravplassen. I Koba Christensen vet vi hvor i Bergen dette gjelder.

Nedsetting av urne

Urnenedsettelse utføres av Kirkevergens personale. Det arrangeres vanligvis ingen seremoni ved nedsettelse av urne, men de nærmeste pårørende kan velge å være til stede. Er det ønskelig med prest, kan vi ordne det.

 

Urnenedsettelsen skal gjennomføres innen seks måneder. Kontakt oss om dere ønsker å følge urnenedsettelsen, slik at tidspunktet kan avtales.

 

Gravplassene i Bergen kommune har faste dager for urnenedsettelser. Mer informasjon om faste dager og oppmøtested finner dere her på oversikten over gravplasser i Bergen.

 

Er urnenedsettelsen ikke avtalt innen seks måneder etter bisettelsen, forbeholder Kommunen seg retten til å sette ned urnen på anonymt gravfelt.

Flytting av urne eller kiste

Kiste eller urne skal ligge urørt i fredningstiden i henhold til 'Lov om kirker og kirkegårder' og 'Lov om likbrenning'. Bare i helt spesielle tilfeller godkjennes flytting av urner. I Bergen Kommune skal det svært tunge argumenter til for å få tillatelse til å flytte en kiste etter urne

Urnegrav

En urnegrav er normalt delt i fire like store deler, med plass til fire urner. Ved tildeling av ny urnegrav vil denne være frigrav i 20 år, tilsvarende fredningstiden. Hvis graven brukes til nedsettelse av en ny urne før 20-års perioden utløper, vil frigravsperioden forlenges med 20 år fra siste urnenedsettelse.

 

Hvis graven jevnlig benyttes til urnenedsettelse, med kortere intervall enn 20 år, kan det gå mange år før festeavgift for graven må betales.

 

Når det er gått 20 år siden siste gravlegging av urne, må ansvarlig for graven ta stilling til om den skal beholdes eller slettes. Ønskes graven opprettholdt, er det formelt avtalt når festeavgift er betalt.

Festegrav / Dobbel grav

Bergen Kommune har åpnet for muligheten til å feste en kistegrav ved siden av en ny kistegrav som opprettes. Det er ikke alle gravplasser i Bergen som har mulighet for dette. Festetiden i Bergen er 20 år. Det er en avgift som må betales for hele perioden om gravplassen skal benyttes igjen.

 

Når festetiden utløper får myndighetene på ny råderett over gravstedet hvis man ikke forlenger avtalen.

Frigrav / Enkel grav

Den vanligste typen grav i dag er urnegrav eller en kostnadsfri og enkel kistegrav, såkalt frigrav. Pårørende har full råderett over frigraver i frednings-tiden; 20 år for urnegrav og 25 år for kistegrav.

 

Når fredningstiden er utløpt kan pårørende slette graven eller forlenge fredningstiden med inntil 20 år, mot fastsatt avgiftsbetaling.

Anonym grav

Er fast gravsted uønsket kan urnen nedsettes kostnadsfritt i en minnelund, gjerne kalt det anonyme feltet. I Bergen har vi slike felt på Møllendal, Loddefjord, Åsane og Fyllingsdalen gravplass. Stedet hvor urnen settes ned merkes ikke på en minnelund.

Navnet minnelund

I Bergen der det opprettet navnet minnelund på Åsane, Fana, Fyllingsdalen og Storetveit gravplass. På disse feltene er det et felles minnesmerke hvor det settes opp et eget navneskilt for hver av de avdøde. Hvis ønskelig har man anledning til å være tilstede ved urnenedsettelsen.

Muslimsk felt

På Gravdalspollen og Loddefjord gravplass er det anlagt et eget felt for muslimske begravelser.

Stell av gravsted

Mange familier velger selv å sette i stand og vedlikeholde gravstedet, men ofte synes de pårørende det er mest praktisk å opprette en beplantingsordning. En beplantningsordning dekker stell, vedlikehold og eventuell beplantning for et visst antall år, oftest for hele festetiden.

 

Beplantningsordningen opprettes ved innbetaling av et engangsbeløp til forvalteren f. eks. Koba Christensen Begravelsesbyrå. Med tillegg av renter skal dette beløpet dekke utgiftene til stell av graven. Ta gjerne kontakt hvis dere vil ha mer informasjon om dette eller ønsker å opprette en beplantningsordning.

Gravplasser i Bergen

For de fleste gravplassene i Bergen er det laget kart som gjør det lett å orientere seg geografisk.

 

Her er de kartene som er tilgjengelig for øyeblikket:

Kart:

Gravplassen:

Urnenedsettelser:

Oppmøtested:

Arna

Onsdag

Hovedinngang kirken

Biskopshavn

Mandag

P-plass ved hovedinngang

Bønes

Tirsdag

Ved inngangen

Eidsvåg

Onsdag

P-plass ved velferdsbygg

Fana

Torsdag, fredag

Ved kapellet

Fyllingsdalen

Tirsdag

Nedre inngang ved tidligere ICA-butikk

Gravdalspollen

Tirsdag

Ved velferdsbygget

Loddefjord

Tirsdag

Ved kapellet

Midttun

Torsdag

P-plass bak Birkeland kirke

Mjeldheim

Torsdag

P-plassen

Møllendal

Mandag, onsdag, fredag

Ved kapellene

Nygård

Mandag

P-plass i nordenden

Salhus

Onsdag

P-plassen

Slettebakken

Mandag

P-plassen

Solheim

Tirsdag, torsdag

P-plass Øvre Solheim - Løbergsveien

St. Jacob

 

 

Storetveit

Mandag

Nedre p-plass / ved inngang

Takvam

Onsdag

P-plass ved kapellet

Øvsttun

Torsdag

Ved kapellet

Ikke til-gjengelig

Årstad gamle

Mandag

Inngang nede i Fløenbakken

Ikke til-gjengelig

Årstad nye

Mandag

Inngang oppe i Fløenbakken

Åsane

Onsdag, fredag

P-plass i nordenden av gravplassen, innkjørsel Dalavegen

Adresse: Dreggsallmenningen 36, 5003 Bergen

Telefon: 55 30 08 00

Epost: post@koba.no

Medlem av:

Copyright 2018 Koba Christensen AS | Alle rettigheter reservert